כלל 6 – בחינת הדירה ומתקניה
      המדובר בבחינה פיסית של הדירה על כלל המתקנים והמחוברים הצמודים לה  במטרה לגלות ליקויים ופגמים בנכס           טרם מסירתו.
      בין יתר הבדיקות אותן מומלץ לבצע – בדיקת תקינות החשמל, זרמי המים בברזים, סדקים, רטיבויות.
      ישנם מקרים בהם מומלץ להסתייע בשירותי מהנדס מקצועי אשר יבחן הבטים הנדסיים ובכלל זה היבטי תכנון .
      בנוסף, יש לשאול את בעלי הנכס לגבי פגמים או ליקויים הידועים להם.


כלל 7 – ביצוע תשלומים 
      את כספי התשלום הראשון יש לשמור בנאמנות אצל עו"ד של אחד הצדדים עד לאחר רישום הערת אזהרה לטובת
      הקונים.  
      את כספי התשלום האחרון יש למסור רק בכפוף למסירת החזקה בנכס.
      הערה – יש לשמור אסמכתא לגבי כל תשלום שבוצע. קבלה בגין התשלום או צילום של שיק בנקאי ואישור קבלה על         גביו מהווים אסמכתא מספקת.


כלל 8 – דיווח לרשויות המיסים
      מוכר ורוכש זכות במקרקעין חייבים בהגשת הצהרה בעניין עסקת המקרקעין, תוך ‎30 יום מיום ביצוע העיסקה, למשרד
      מיסוי מקרקעין האזורי, שנכס המקרקעין מצוי בתחומו.
      ההצהרה מתבצעת , על גבי טפסים מתאימים אותם ניתן לקבל במשרדי מיסוי מקרקעין.
      אם ברצון המוכר ו/או הקונה להגיש הצהרה הכוללת שומה עצמית של מס השבח או של מס הרכישה יש באפשרותם
      להגיש הדיווח תוך 50 ימים מיום ביצוע העיסקה ובלבד שהמס על פי השומה העצמית שנעשתה על ידם, ישולם תוך
      פרק זמן זה.
      תשלום מס הרכישה, או קבלת הפטור, יבוצעו בהתאם למדרגות מס הרכישה העדכניות המפורסמות ברשומות.


כלל 9 – עריכת פרוטוקול מסירה  
      ביום מסירת הדירה יש לערוך פרוטוקול מסירה.
      פרוטוקול המסירה יכלול אישור של הקונה כי קבל את החזקה בדירה לידיו, לאחר שבדק אותה ומצאה במצב טוב
      ותקין, לשביעות רצונו וכן  אישור של המוכר על קבלת יתרת התמורה.
      על הקונה לוודא כי במעמד חתימת הפרוטוקול, ימסרו לידיו או לידי בא כוחו המסמכים הבאים :
      פטור ממס שבח, אישור עיריה בתוקף, ייפוי כח בלתי חוזרים, בקשה למחיקה וייפוי כח בלתי חוזר  של קונים.
      אם לא יומצאו כל האישורים המתאימים אזי יישאר כסף בנאמנות בידי העו"ד עד להמצאתם.


כלל 10 – בהירות ההסכם
      על הקונה לוודא כי תנאי ההסכם ברורים לו כמו גם מועדי התשלום וההצמדות למדדים השונים.
      חשוב להקפיד שלא יוותרו נושאים העלולים להיות מפורשים מאוחר יותר באופן שונה דבר העלול להוביל לבעיות        
      עתידיות בקיומו של החוזה.

אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו"ד טרם ביצוע עסקה במקרקעין.