בתים משותפים - רישום בית משותףבית משותף הינו נכס המכיל לפחות שתי דירות והרשום בפנקס רישום הבתים המשותפים כבית משותף. פנקס הבתים המשותפים מתנהל בלשכת המפקח על רישום המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). רישום הנכס כבית משותף מביא לתוצאה כי כל דירה בנכס תרשם כתת חלקה משל עצמה, כאשר לכל דירה ודירה יוצמדו ההצמדות כפי שסוכמו בין הבעלים בתקנון הבית המשותף.
כאשר הבניין איננו רשום בפנקס הבתים המשותפים למעשה הדירות אינן מיוחדות לכל דייר ספציפי, אלא כל הדיירים הינם למעשה בעלים במושע (במשותף) של כל הדירות.
לפנקס הבתים המשותפים ישנן משמעויות משפטיות, כלכליות וקנייניות כבדות משקל, ויש בכוחם להשפיע במישרין על ערך הדירה שלכם ובוודאי על הזכויות הקנייניות שלכם.
הליך רישום בית משותף הינו הליך מורכב וארוך מאחר והוא תלוי בגורמים בירוקרטים (מיסוי מקרקעין, המפקח על הבתים המשותפים ולשכות רישום המקרקעין) ומכאן החשיבות שעורך דין המתמחה בענין יבצע את רישום הבית המשותף.

לאחר שהוגשו כל המסמכים למפקח על המקרקעין והוא בדק את כל המסמכים והנתונים ואישר אותם, הוא ייתן צו לרישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.
בצו יהיו מפורטים הנתונים הבאים:
• מספר הדירות בבית המשותף.
• שטח הרצפה של כל דירה במ"ר לרבות הצמדותיה.
• מספר גוש וחלקה בתשריט של הבית.
• מספר חלקת המשנה של הדירה ושל הרכוש המשותף.
• חלקים מסוימים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה (חניה, מחסן, מרפסות וכו').
• שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות (אם קיימים כאלה).
• תקנון מוסכם באם הערך הסכם בין בעלי הדירות.
• שמות הבעלים אשר להם זכויות קנייניות בדירות.


רישום בית משותף - בדיקה ראשונית האם הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ניתן לבצע בכתובת הבאה: 

http://www.al-harishum.moch.gov.il/CitizenTab.aspx